ການປະເມີນຜົນ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະພາບ ທີ່ເມືອງ ດາກຈຶງ, ແຂວງ ເຊກອງ

Back

ການສຳຫຼວດໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໃຫ້ກວມເອົາເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດທັງໝົດ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ມີ ຫຼື ບໍ່ມີສາຍພັນເປົ້າໝາຍ. ການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມສຳຫຼວດ ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍ 3 ທີມຍ່ອຍເຊັ່ນ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ພືດ. ແຕ່ລະທີມຍ່ອຍ ໄດ້ກຳນົດແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ສົນໃຈຕ່າງໆ ສຳລັບການສຳຫຼວດແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ຊຶ່ງອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດກັບບ້ານ ແລະ ການວິເຄາະ ລະບົບຂໍ້ມູນພູມີສາດ. ການສຳຫຼວດດຳເນີນການ ເປັນເວລາ 3-4 ວັນ ຕໍ່ເຂດພື້ນທີ່ສຳຫຼວດ ສຳລັບການລົງສະໜາມແຕ່ລະຄັ້ງ (ລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງ).