ພິທີເຊັນ ຂໍ້ຕົກລົງຊື້້ຂາຍໄຟຟ້າ ສຳລັບ ໂຄງການພະລັງງານລົມ ມອນສູນ ວິນດ໌ ສປປ ລາວ

Back

ພິທີເຊັນ ຂໍ້ຕົກລົງຊື້້ຂາຍໄຟຟ້າ ສະບັບແກ້ໄຂ້ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບ ໂຄງການພະລັງງານລົມ ມອນສູນ ວິນດ໌ ຕັ້ງຢູ່ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ຂອງ ສປປ.ລາວ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Development ແລະ ການໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022.