ພິທີເຊັນລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສຳລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທນະາໂຮງໄຟຟ້າລົມ ຢູ່ເມືອງລະມານ ແລະ ດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ

Back

ພິທີເຊັນລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສຳລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາໂຮງໄຟຟ້າລົມ ຢູ່ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ໃນເນື້້ອທີ 81,700 ເຮັກຕາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022