ການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວ

Back

IEAD ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການສຳປະທານ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຕົວແທນຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນຂອງ IEAD, ພົບປະກັບທີ່ປຶກສາທາງກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ລົງຢ້ຽມຍາມເຂດໂຄງການ ເພື່ອວາງແຜນການຢ້ຽມຍາມໂຄງການຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ